Δήμος Πύλου - Νέστορος

Δήμος Πύλου - Νέστορος
TO portal ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ

Σάββατο, 18 Οκτωβρίου 2014

Το Μουσείο της Χώρας αλλάζει επιτέλους όψη


Προγραμματική σύμβαση για μελέτη αποκατάστασης και εκσυγχρονισμού του Μουσείου Χώρας

Μέσω προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, της Περιφέρειας Πελοποννήσου και του Δήμου Πύλου – Νέστορος θα εκπονηθεί η μελέτη αποκατάστασης και εκσυγχρονισμού του Αρχαιολογικού Μουσείου στη Χώρα, προκειμένου το έργο να ενταχθεί στο ΕΣΠΑ, σύμφωνα με όσα αποφάσισε πρόσφατα το Δημοτικό Συμβούλιο Πύλου – Νέστορος.
Το Δ.Σ. ενέκρινε τους όρους της σύμβασης και η μελέτη που θα εκπονηθεί περιλαμβάνει δομητικές διερευνήσεις και εργαστηριακούς ελέγχους, αρχιτεκτονική μελέτη, στατική μελέτη και τεύχη δημοπράτησης
Το τοπογραφικό διάγραμμα αποτελεί υποχρέωση της ΛΗ΄ ΕΠΚΑ και η ηλεκτρομηχανολογική μελέτη του Δήμου Πύλου - Νέστορος.
Η αρχιτεκτονική, στατική και Η/Μ μελέτη θα εκπονηθούν σε δύο στάδια. Το πρώτο, επιπέδου οριστικής μελέτης και το δεύτερο, μελέτης εφαρμογής και τεύχη δημοπράτησης. Μετά την ολοκλήρωση του 1ου σταδίου, με την έγκριση της οριστικής μελέτης, θα ακολουθήσει η διαδικασία τακτοποίησης του υφιστάμενου κτηρίου και στη συνέχεια οι ενέργειες για την έκδοση της οικοδομικής άδειας, που αποτελεί προϋπόθεση για την εκπόνηση και έγκριση της μελέτης εφαρμογής και των τευχών δημοπράτησης.
 
Τι προβλέπει η σύμβαση 
Το τοπογραφικό διάγραμμα θα αποτελέσει στοιχείο του 1ου σταδίου της αρχιτεκτονικής μελέτης.
Για τις δομητικές διερευνήσεις και τους εργαστηριακούς ελέγχους θα γίνει ανάθεση από τη ΛΗ΄ ΕΠΚΑ εκπόνησης σχετικού προγράμματος και εργαστηριακών ελέγχων, που θα περιλαμβάνει εργαστηριακό και επιτόπιο έλεγχο των διαφόρων υλικών που μορφώνουν τους επί μέρους φορείς, με δειγματοληπτικές αποκαλύψεις θεμελίων και στοιχείων από οπλισμένο σκυρόδεμα, λήψη και θραύση δοκιμίων, αλλά και μετρήσεις με σκοπό να προσδιορισθούν τα φυσικά και μηχανικά χαρακτηριστικά των υλικών.
Η αρχιτεκτονική μελέτη θα ανατεθεί από τη ΛΗ΄ ΕΠΚΑ, και θα περιλαμβάνει στο πρώτο στάδιο την αποτύπωση υπάρχουσας κατάστασης, κατόψεις – όψεις – τομές, φωτογραφική τεκμηρίωση, τεχνική έκθεση (καταγραφή και αξιολόγηση των οικοδομικών προβλημάτων) και πρόταση αποκατάστασης (επίπεδο οριστικής μελέτης) και στο δεύτερο στάδιο τη μελέτη εφαρμογής.
Δύο στάδια θα έχει και η στατική μελέτη, που θα ανατεθεί από τη ΛΗ΄ ΕΠΚΑ, όπως και η ηλεκτρομηχανολογική μελέτη, που θα εκπονηθεί από το Δήμο Πύλου – Νέστορος.
Τα τεύχη δημοπράτησης θα εκπονηθούν στο πλαίσιο του δεύτερου σταδίου, μετά την ολοκλήρωση της μελέτης εφαρμογής.
Το αντικείμενο της προγραμματικής σύμβασης θα ολοκληρωθεί εντός δώδεκα μηνών. Ο συνολικός προϋπολογισμός είναι 40.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%. Το σχετικό κονδύλι έχει ήδη εξασφαλιστεί από το Δήμο Πύλου – Νέστορος και έχει εγγραφεί στον προϋπολογισμό του 2014.
Για την παρακολούθηση της υλοποίησης της σύμβασης ορίστηκε πενταμελής Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης. Από το υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού ορίστηκαν οι: Άννα-Βασιλική Καραπαναγιώτου, ως πρόεδρος, με αναπληρώτρια τη Δήμητρα Πίκουλα και η πολιτική μηχανικός Άννα Οικονόμου, με αναπληρωτή τον αρχιτέκτονα μηχανικό Νικ. Φιλιππίδη.
Από το Δήμο Πύλου - Νέστορος ορίστηκαν ο αντιδήμαρχος Παν. Πετρόπουλος με αναπληρωτή το δημοτικό σύμβουλο Γ. Μπαχούμα και η προϊσταμένη της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, Δόμησης και Ποιότητας Ζωής Δήμου Πύλου-Νέστορος, αρχιτέκτων μηχανικός Μαρία Σταυροπούλου, με αναπληρωτή τον προϊστάμενο στο Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Πύλου-Νέστορος, πολιτικό μηχανικό Κων. Βέργο. 


Του Χάρη Χαραλαμπόπουλου "ΘΑΡΡΟΣ" 17/10/2014

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου